Sign In

Privacy Policy

FlexxNext Intermediats FlexxNext Intermediats s.r.o. , gevestigd aan Korzo Bélu Bartóka 790,

92901 Dunajksa Streda, Slovakia, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.flexxnext.com Korzo Bélu Bartóka 790,

92901 Dunajksa Streda, Slovakia +31620092003

 

Hans Voortmeijer is de Functionaris Gegevensbescherming van FlexxNext Intermediats s.r.o.  Hij is te bereiken via hans.voortmeijer@flexxnext.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

FlexxNext Intermediats s.r.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortegegevens, leeftijd
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekenignummer
 • Eventueel curriculum vitae, werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van geschiktheid van jou als klant.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

FlexxNext Intermediats s.r.o. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

FlexxNext Intermediats s.r.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Correct en duidelijk met u te kunnen communiceren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U voor te stellen bij onze opdrachtgevers
 • Een werknemers/personeels/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • FlexxNext Intermediats verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

FlexxNext Intermediats neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FlexxNext Intermediats s.r.o. tussen zit). Derden hebben ten alle tijden het recht om hun standpunt kenbaar te maken en/of bezwaar tegen een (genomen) besluit aan te tekenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

FlexxNext Intermediats s.r.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens                 > 7jaar > fiscale bewaarplicht

Personalia                                               > 7 jaar> fiscale bewaarplicht

Adres                                                      > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

Enzovoort                                                > 7 jaar > fiscale bewaarplicht

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

FlexxNext Intermediats s.r.o. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerssovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. FlexxNext Intermediats s.r.o. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt FlexxNext Intermediats s. r.o. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, planning en personeels- en salarisadministratie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 

FlexxNext Intermediats s.r.o. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FlexxNext Intermediats s.r.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@flexxnext.eu.

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

FlexxNext Intermediats s.r.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

FlexxNext Intermediats  s.r.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flexxnext.eu