A1 detacheringsverklaring

De A1 detacheringsverklaring is een Europees formulier waarmee wordt aangetoond in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald.

In de normen NEN 4400-1 en 4400-2 zal expliciet worden opgenomen dat bij een
in- en doorleen-constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van werknemers met een A1 detacheringsverklaring de inlener de hem ter beschikking gestelde werknemer niet weer ter beschikking mag stellen van een derde om onder diens toezicht en leiding werkzaam te zijn (doorlenen). Hiermee sluit de norm aan bij Europese regelgeving.

De aanpassingsvoorstellen zijn inmiddels goedgekeurd en zullen van kracht worden per 1 juli 2013. Met deze aanscherping van de norm wil SNA oneigenlijk gebruik van de A1 detacheringsverklaring tegengaan.